Hihetetlen

Ez arra világít rá, hogy a fizika jól ismert törvényszerűségei mellett más erők is működnek az univerzumban. Az anyagon és az anyagi energiákon kívül más szubsztanciák is létezhetnek tehát: az elme és annak energiái. További tudományos bizonyíték állnak a rendelkezésünkre arra vonatkozóan is, hogy az előzőek mellett van egy másik elem is: a tudat és annak energiái. Az ember eredetére adható valódi magyarázatot megelőző első lépésként tehát azt kell megértenünk, hogy a durva fizikai anyagon túl más energiák is részt vesznek az emberi lény felépítésében.
Mindenki, aki tanult valaha fizikát, sokat hallott már Newtonról. A fizika szakos hallgatók nagyon behatóan foglalkoznak vele, de a legtöbben nem tudnak arról, hogy jóval több írást szentelt az
alkímiának, valamint spirituális vonatkozású témáknak, mint a fizikának.
Alfred R. Wallace (aki Darwinnal együtt a természetes kiválasztódáson alapuló evolúcióelmélet megalkotója) szintén azon az állásponton volt, hogy az emberi lény több, mint pusztán anyag. Wallace szintén végzett pszichikai kísérleteket egy másik nagyon híres fizikussal, Sir William Crookes-szal együtt, aki a tálium felfedezéséért kapott Nobel-díjat. Ő találta fel a katódcsövet, amit a televíziókban és számítógépekben használnak. Szintén híres kísérleti fizikus volt, az Angol Királyi Társaság elnöke. Wallas és Crookes kísérleteket végeztek egy Daniel Douglas Holme nevű médiummal. Ez talán furcsán, szokatlanul hat az Önök számára, mindenesetre ne feledjük: nagyon tekintélyes tudósokról van szó, akik nagy tapasztalattal rendelkeztek a kísérletezés terén. Az egyik kísérletük során ez a Holme nevű médium arról a képességéről tett tanúbizonyságot, hogy egy fél kézzel lógatott tangóharmonikából (melynek a billentyűzete a lecsüngő végén volt, tehát a kezétől távol esett), dallamokat tudott előcsalni. Az egyik lehetséges magyarázat
az lett volna, hogy Holme egy preparált harmonikát használ. Ezért Wallas és Crookes vett egy vadonatúj tangóharmonikát. Annak a lehetőségét is fontolóra vették, hogy valahogyan a másik kezét, vagy talán a lábát használta a hangszer megszólaltatására. Ezért úgy fejlesztették tovább a kísérletet, hogy a harmonikát tartó kezét, a hangszerrel együtt egy kalitkába zárták, míg a másik keze az asztalon nyugodott, s a lába is a kalitkán kívül volt. Azt tapasztalták, hogy még ilyen körülmények közepette is játszani tudott a hangszeren. Sőt, szemtanúi voltak egy másik felettébb érdekes dolognak is. Wallas és Crookes is tanúsította, hogy miután Holme a szemük láttára kihúzta a kezét a kalitkából, a tangóharmonika a levegőben lebegve saját magától játszott tovább.
Minderről természetesen nem olvashatunk a fizikatankönyvekben, Wallas és Crookes erről írott jelentései azonban pontos tájékoztatást adnak a történtekről. A két tudós egy másik eseménynek is a szemtanúja volt: látták, amint Holme a levegőben lebeg, levitál. Lehet, hogy ez nagyon meghökkentően hangzik, ám a két neves tudós írásban is rögzítette a történteket, s mindketten alátámasztották azt is, hogy bármiféle csalásnak, illuzionizmusnak vagy trükknek a lehetősége teljesen ki volt zárva. Ilyen komoly tudósok bizonysága után, talán komolyabban vesszük majd a régebbi korokból ránk maradt beszámolókat.
Itt megjegyezném, hogy 1996 őszén az ELTE atomfizik
ai tanszékén tartottam előadást a fizika rejtett történetéről. (Most csak néhány példát mutattam be Önöknek, de a fizika történetében sok-sok olyan esetre van még példa, amikor híres fizikusok végeztek ilyen irányú kutatásokat.) Az egyik fizikus a végén odajött hozzám, gratulált, s elmondta, hogy nagy érdeklődéssel kísérte az előadásomat, mivel ő maga a telepátia területén folytat vizsgálatokat. Az eredményeit azonban nem áll szándékában közzé tenni, mert a kollégái úgysem fogadnák el azt.
A “fizika rejtett története” a tudománynak egy másik olyan területét jelenti, ahol a már említett tudásszűrés hallatlanul nagy méreteket öltött. A fizika rejtett történetének bizonyítékai mind arra utalnak, hogy az emberi lény többet jelent a puszta anyagnál. Az elme és a tudat energiái is hozzátartoznak az egészhez, melyek az anyagtól függetlenül is létezhetnek.
Számos leírás, beszámoló ún. primitív, törzsi szervezetben élő emberekről szól, s az őket megfigyelő antropológusok jegyezték le őket. Például a különböző kultúrák sámánisztikus hagyományai is a kutatások tárgyát képezik. A beszámolók mindenféle furcsa, szokatlan jelenségről tudósítanak. Sokan szkeptikusan állnak hozzá a sámánokról és misztikusokról szóló történetekhez, s inkább az foglalkoztatja őket, hogy mindennek milyen tudományos bizonyítékai vannak. Számos példát találunk rá a történelemben – például az ókori egyiptomiaknál -, hogy az emberek úgy képzelték el a lelket, mint ami a testtől
függetlenül is tud létezni, s testen kívüli utazásokra képes. A középkori keresztény Európában szintén megtalálható a tudatos, testtől függetlenül létező lélek eszméje. Ahogy azonban már említettem, sokan nem hisznek az efféle – vallásos könyvekből, különböző kultúrák írásos emlékeiből származó – történetekben, s inkább a tudományos bizonyítékokra kíváncsiak.
A tudatos én testen kívüli létezését alátámasztó tudományos bizonyítékok márpedig vannak. Az ilyen irányú megfigyelések egy része az ún. halálközeli vagy testenkívüli élményekkel kapcsolatos. Komoly sokkhatást (pl. szívrohamot) átélt emberek beszámolóiból az derül ki, hogy a testük felett lebegtek a műtőszobában, s föntről letekintve kísérték végig az eseményeket. Egy amerikai szívsebész, dr. Michael Sabom elhatározta, hogy tanulmányozni fogja a jelenséget. Szívrohamot átélt betegeinek nagy része ilyen tapasztalatokról számolt be. Tudni akarta azonban, hogy csupán képzeletszülte történetekről van-e szó, vagy azok valós alappal rendelkeznek. Egy módszert dolgozott ki annak megállapítására, hogy a tapasztalatok valósak-e vagy sem. A betegekkel való beszélgetés során megkérte őket, hogy írják le részletesen, mit láttak. A hagyományos orvosi nézetek alapján az adott időben teljesen öntudatlanoknak kellett volna lenniük. Lényeges körülmény az is, hogy minden egyes orvosi eljárás más, mint a többi. Úgy találta, hogy a testen kívüli élményekről számot adó páciensei hallatlanul precízen írták le a történéseket; elbeszéléseik teljes mértékben megegyeztek a műtéti jegyzőkönyvek- kel. Dr. Sabom így
megbizonyosodott róla, hogy ez egy valós jelenség. Rájött, hogy egy finomabb síkon létező komponens – az elme -, erős behatás, pl. sokk vagy stressz hatására, képes elszakadni a testtől.
Az anyagi test elhagyására képes tudatos én gondolata természetszerűleg vezet el a lélekvándorlás, a reinkarnáció eszméjéhez. Mindennek tudományos bizonyítékai is vannak, melyek az előző életekből származó emlékek tanulmányozásából származnak. Dr. Ian Stevenson, a Virginiai Egyetem pszichiátriai kutatóintézetének munkatársa olyan emlékeket tanulmányozott, melyeket gyerekek mondtak el előző életeikről. Nagyon gondosan kérdezte ki a gyerekeket, s elbeszéléseiket részletesen lejegyezte. Hipnózist nem alkalmazott, nehogy felmerüljön a sugalmazás lehetősége. Továbbá azért döntött úgy, hogy vizsgálatát kisgyerekeken végzi el, mert így kevésbé állt fönn annak a veszélye, hogy olvasmányélményeik alapján, illetve egy alapos könyvtári kutatómunka után egy kitalált történettel álljanak elő. Több száz esetben konkrét dokumentumokkal tudta alátámasztani azt, hogy azok a személyek, akikre a gyerekek elmúlt életbeli önmagukként utaltak, tényleg éltek egykor.
Ha a tudatos én a testtől függetlenül is létezik, ez arra utal, hogy a valóságnak vannak más dimenziói, más szintjei is, s e létsíkokat benépesítő élőlényeknek is bizonyára több fajtája létezik. A történelem során számos kultúrában jelen volt az élőlények egyfajta kozmikus hierarchiájának az elképzelése. A kozmikus hierarchia gondolata a keresztény Európában is
megtalálható. Isten a tudat tiszta szintjén létezik; az alsóbb szinteken, Isten mentális energiáinak szintjén az angyalok, a földi szinteken pedig a hozzánk hasonló teremtmények élnek. Ennek a több világból álló, s különböző szintű élőlényekkel benépesített létrendnek az elképzelése a Kabbalában, illetve a buddhista tanításokban is megtalálható. E kozmikus hierarchia alacsonyabb szintjein általában szellemszerű vagy démonikus lények vannak. A magasabb szinteken természeti lények, még magasabban pedig szent személyek találhatók, akik alászállnak az univerzum magasabb régióiból a mi világunkba, mint például a buddhista hagyomány bódhiszattvái. A magasabb szinteken lakoznak a félistenek is, akik a természet különféle erőit irányítják. Ez az egyiptomi hagyományban is honos, Európában pedig a görögöknél és a rómaiaknál található meg. A hierarchiák csúcsán általában egy Legfelsőbb Lény van. India védikus tradíciójában a kozmikus hierarchia legfelsőbb szintjén szintén Isten áll, akit Krisnának neveznek.
A védikus irodalomban részletesen leírt kozmikus hierarchia különböző szintjein élő teremtmények láttán az a kérdés merül fel az emberben, hogy vajon milyen élőlényekkel találkozhatunk manapság? India ősi írásai szerint a hierarchia magasabb szintjein lévő élőlényekkel kb. ötezer évvel ezelőtt megszakadt a kapcsolat. Ebből arra következtethetünk, hogy amennyiben kapcsolat jönne létre köztünk és a kozmikus hierarchia valamilyen más szintjén lévő élőlények között, akkor nagy valószí
nűséggel egy alacsonyabb szintről lenne szó. Milyen bizonyítékok vannak erre? Ez már az ún. “Jövevény” jelenséghez kapcsolódik. Érdekes módon az ősi szanszkrit szövegek olyan űrhajókról számolnak be, amelyek egyik bolygóról a másikra tudtak repülni. Vimánáknak nevezték őket. Ezek az írások nagyon sokféle vimánát írnak le. Egyesek egyszerű fémből készültek, s ugyanazokban a régiókban közlekedtek, mint a mi űrhajóink és repülőgépeink; mások mentális energiákból, s a mi dimenziónkból az univerzum magasabb dimenzióiba is el tudtak jutni. És voltak olyanok is, melyek tiszta tudatból készültek, s képesek voltak az univerzum összes dimenzióját átszelni, a legalacsonyabbtól a legmagasabbig.
Az univerzum különböző dimenzióiba történő utazásnak a képzete a világ legkülönbözőbb kultúráiban, tradícióiban fel lelhető. Egy Fekete Szarvas nevű amerikai misztikus indián arról számolt be, hogy lelki vezetői erről a szintről a kozmikus hierarchia más szintjeire vitték el őt. További tényanyag áll rendelkezésünkre azzal kapcsolatban, hogy a kozmikus hierarchia magasabb szintjén lévő személyek hatni tudnak a mi szintünkön lévő személyekre. Szerte a világon gyógyító istennőkről, s a velük való találkozásokról jelennek meg beszámolók.
Például a múlt században, a franciaországi Lourdes-ban egy francia lány előtt megjelent egy ragyogó női alak, egy istennő. A lány, keresztény lévén, Szűz Máriának nevezte őt. Lourdes-nak az a jellegzetessége, hogy az odalátogató embereken, miután egy barlangban található forrás vizében megfürdenek, csodál
atos gyógyulások mennek végbe. Gyógyulásukat természetesen nem a víznek tulajdonítják, hanem annak a magasabb dimenzióhoz tartozó lénynek, aki ezzel a hellyel kapcsolatos. Nagyon érdekesnek találom Lourdes-dal kapcsolatban, hogy kb. száz éve létezik egy orvosokból álló intézet, amely dokumentálja az eseteket. Ha például valaki elmegy az intézetbe, az orvosok megállapítják róla, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenved, és aztán azt is dokumentálják, hogy az illető meggyógyult-e vagy sem. Számos esetben igen érdekes változásokat is lejegyeztek. Volt például egy francia munkásember, aki nagyon komoly visszeres betegségben szenvedett, s közvetlenül azután, hogy megfürdött a lourdes-i zarándokhelyen, meggyógyult. Mindez arra utal, hogy a kozmikus hierarchia magasabb fokán álló élőlények hatással lehetnek fizikai testünk struktúrájára és működésére. A kozmikus hierarchia különböző szintjei között tudásközvetítés is végbemehet.
Egy régi asszír ábrázoláson például egy király látható, amint egy félisten tanításban részesíti. India ősi írásai ugyancsak beszámolnak a tudásnak a kozmikus létrend több szintjén átívelő átadásáról. Ilyen átadás a kozmikus hierarchia magasabb szintjein, a mentális és az intellektuális energiák létdimenzióiban szintén végbemegy. A védikus irodalom leírja, hogy Krisna, aki a tudat tiszta szintjén áll, miként részesítette tudásban Vivaszvánt, a napistent, aki a mentális energia szintjén létező
félisten. Vivaszván ugyanezt a tanítást Manunak, egy másik félistennek adta át, akit az ősi szanszkrit írások az emberiség ősatyjának neveznek. Ezt követően Manu egy földi királynak, Iksvákunak adta át a tanítást. Iksváku az anyagi energia dimenziójában élt, ami a mi életterünket is képezi. Iksváku és valamennyi emberi lény valójában három energiának – a tudat tiszta energiájának, valamint a mentális és az anyagi energiának – a kombinációja.
Az információk illetve a formák – az univerzum magasabb szintjeiről az alacsonyabbak irányába történő – átviteléről szóló elképzelés az európai gondolkodásban is megtalálható. Platón ideatana például magasabb dimenzióban létező formákat, ősmintákat tételez, amelyek a valóság általunk látott
dimenziójának formáiba képeződnek le.
Az eddigiek fényében a “honnan jöttünk?” kérdésre adható választ a következőkben tudnám összefoglalni. A devolúció folyamatán keresztül, eredeti helyzetünket, a tiszta tudat világát elhagyva, s fokozatosan lejjebb haladva, egyre sűrűbb és sűrűbb energiarétegek rakódnak ránk. Egy lépcsőzetes devolúció révén, a tiszta tudat állapotából kikerülve, befednek bennünket a mentális energia, majd végül az anyagi energia rétegei. E folyamat során szaporodó, ún. reprodukciós folyamatok is lejátszódnak, az univerzum magasabb szintjein álló lények bevonásával. Az emberi testet is ilyenfajta reproduktív folyamatok hozzák létre. A reprodukció folyamán a tiszta tudat energiáit egyre sűrűbb energiarétegek borítják be. Az életünk rendeltetése pedig az, hogy visszatérjünk eredeti helyzetünkbe, a tiszta tudat szintjére.
Michael A. Cremo

2 hozzászólás a következőhöz: “Hihetetlen

  1. hana szerint:

    Én is voltam anno az előadásán, igazán szimpatikus ember és nagyon érthetően tudja elmondani azt a viszonylag bonyolult dolgot, amiről beszél. 🙂 Megvan a könyve is, méghozzá dedikálva. 🙂 Kíváncsi vagyok ezt a hosszú posztot hányan olvassák el? 🙂

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s