Mahábhárata 90. rész

image

Mahábhárata magyar felirattal 90. rész

Két emberevő szörny, Hidimb és húga, Hidimbá vetett szemet az illúzióerdőbe tévedt Pandavákra. Bátyja elküldte Hidimbát, hogy gyönyörű női formában csalja tőrbe a “finom falatokat”, de találkozásukkor Kupidó nyila valahogy más irányba tereli az eseményeket.

A sorozat eddig lefordított részei megtekinthetők a kővetkező linken: http://wp.me/P24BrV-1z0

Mahábhárata:
https://wp.me/p24BrV-1OP

Reklámok

Utódnemzés a sógornő méhébe

“Ambiká kíváncsian nézegette magát a tükörben, miközben a szolgálólányai az utolsó simításokat végezték el rajta. Gyönyörűen felékszerezték és kicsinosították a nászéjszakára. A több hónapos gyász sem vett el semmit a szépségéből: a bőre tökéletesen sima volt, fehér, akár a tej, ovális arcát ébenszín hajtincsek keretezték, fekete lótuszszirom-szemei felett két íj ívelt át, két csodálatos szemöldök. Nem is csoda, hogy mindvégig az igézetében tartotta egykor a férjét, aki alig tudott akár egy pillanatra is elszakadni tőle. Amíg Vicsitravírja élt, szolgálólányai minden este felékesítették Ambikát, hogy mindig szép és vonzó legyen, ha a férje megkívánná. És most, miközben ékszereit aggatta magára és felöltötte finom ruháit, szomorúan gondolt vissza azokra a napokra, amiket hitvesével töltött. Milyen furcsa is, gondolta, hogy a nagy hős erős karjainak ölelése után most arra készül, hogy egy másik férfival találkozzon! Viszolyogva gondolt erre, s egyre nyugtalanabb lett.

Egyedül akart maradni a gondolataival, s elküldte a körülötte tüsténkedő öltöztetőlányokat. Amikor a férje fiatalon és váratlanul meghalt, ő is a halotti máglya tüzébe akart lépni, hogy kövesse őt a mennybe. Elképzelhetetlen volt számára az élet Vicsitravírja nélkül. Anyja, Szatjavatí királynő azonban lebeszélte erről, s emlékeztette őt a kötelességére, ami még rá várt. Annak ellenére, hogy annyi hitvesi örömben volt része a férjével, hét évi házasság után sem született gyermekük. Felelősség terhelte a királyt, mivel nem tett eleget atyai és uralkodói kötelességének: nem hagyott hátra utódot. Hogyan is léphetett volna így be a mennyek kapuján?

Szatjavatí a lelkére beszélt Ambikának és a király másik feleségének, Ambálikának, hogy maradjanak a palotában, és teljesítsék be ők uruk kötelességét, s így biztosítsák számára lelke üdvösségét. A szentírások akkoriban megengedték, hogy szükség esetén a férj bátyja nemzzen gyermeket a feleség méhében, ha a férj erre képtelen volt. Ambiká emlékeztette magát, hogy most ilyen szükséghelyzet állt elő, s megnyugodott. Ha egyesül Bhísmával, nem árulja el férje iránti szerelmét, hanem valójában őt és a királyságot szolgálja ezzel. Mindeddig zaklatottan járkált föl-alá a hálószobában, de most ledőlt elefántcsont ágyára, és pironkodva várta az eseményeket. Bhísma egy erős férfi, rendkívüli jellem! Ki is lenne hát alkalmasabb nála, hogy királyi sarjat nemzzen a méhében? Mindent meg kell tehát tennie, hogy
Bhísma érezze: nagy tisztelettel viseltet iránta.

Kopogtak. Ambiká szégyenlősen felpillantott, s amikor meglátta az ajtón belépő magas férfit, ereiben megfagyott a vér: nem Bhísma volt az! Egy ráncos, visszataszító és piszkos aszkéta állt előtte. Beesett arca mélyéről, csapzott hajcsimbókjai sűrűjéből félelmetes szempár meredt az asszonyra. A fogai szinte olyan feketék voltak, mint a teste maga. Egy szál ruhadarab volt rajta: koszos ágyékkötője; szőrös testét vastag piszokréteg borította. Habozás nélkül elindult Ambiká felé és odaült mellé az ágyra. Az asszony azonnal visszahőkölt: megcsapta orrát a férfi testéből áradó kellemetlen szag. „Ki ez az ember?” – gondolta. Tudomása szerint Bhísma volt Vicsitravírja egyetlen fivére. „Ó, Istenem, bárcsak elájulnék!” – imádkozott magában, mivel elképzelni se tudta, hogyan lesz képes elviselni e félelmetes ember érintését. Amikor a ruháján érezte a férfi ujjait, gyorsan behunyta a szemét, s alig tudta megállni, hogy föl ne sikoltson.

Miközben Bhísma és Szatjavatí beszélgettek, kinyílt Ambiká ajtaja, és Vjászadéva lépett ki rajta. Bhísma a lábai elé borult, Szatjavatí pedig aggódva ezt kérdezte: – Ugye tökéletes fiat szül majd a hercegnő?

A bölcs megáldotta kezével a felegyenesedő Bhísmát, majd így szólt Szatjavatíhoz:

– Olyan erős lesz a királynő fia, mint tízezer elefánt. Rendkívül értelmes lesz, bölcs és gazdag. Száz fia születik majd. Csakhogy, ó, erényes asszony, anyja hibájából vakon születik majd.

Szatjavatínak a lélegzete is elállt a döbbenettől. – Hogyan lehetne egy vak ember a Kuru dinasztia királya? – kérdezte.

Vjászadéva elmagyarázta, ő azzal a szándékkal lépett be Ambikához, hogy egy minden tekintetben tökéletes fiat nemzzen neki, de a hercegnő annyira megijedt, amikor megpillantotta, hogy behunyta a szemét. Amikor korábban beleegyezett abba, hogy egy trónörököst nemz Ambiká méhében, a bölcs kikötötte, hogy a hercegnőnek el kell őt fogadnia olyannak, amilyen – csúf látványával együtt. Szatjavatí hívására azonnal maga mögött hagyta a Himaláját és szigorú, aszkétikus életét. Fogadalmainak megfelelően hosszú ideje nem mosakodott már, s a külsője ápolatlan, torzonborz lett. – Kellemes, jóképű, drágakövekkel felékesített férfitestben jöttem volna el a királynőhöz, ha előtte egy éven keresztül vallásos vezeklésnek vetette volna alá magát – folytatta –, de te azt akartad, hogy azonnal foganjon meg. Ezért hát vallásos fogadalmammal összhangban szabtam meg a feltételeimet.

Szatjavatí nem győzte átkozni magát türelmetlenségéért. De egyszerűen képtelen volt várni. Trónörökös nélkül a királyság sorsa állandó veszélyben forgott. Egy uralkodó nélküli országban még az eső sem követi a megszokott rendet, s a félistenek sem kegyesek. Ezért kérte arra Vjászadévát, hogy haladéktalanul tegye meg kötelességét. És tessék! Egy vak fiú. Hogyan is válhatna belőle király valaha is!

– Egy másik királyt kell adnod a Kuru nemzetségnek! – esedezett. – Kérlek, ezúttal Ambálikának nemzz fiat!

Vjászadéva együttérzéssel nézte izgatott anyját, s eloszlatta a félelmeit.
Hamarosan visszatér majd, hogy egy újabb gyermeket nemzzen. Szatjavatínak csak az a dolga, hogy hívja, amikor Ambáliká kész fogadni őt. Szavai végeztével Vjászadéva eltűnt. Szatjavatí Bhísmához fordult: – Éppen ettől féltem. Most Ambálikát kell megkérnem, hogy fogadja a bölcset. Ó, bárcsak nagyobb sikerrel járna, mint a nővére.

Egy hónap se telt bele, és Vjászadévát újra a palotába hívták. Ezúttal is szigorú, aszkétikus életet kellett maga mögött hagynia, s megint csak visszataszító külsővel érkezett. Szatjavatí Ambáliká hálószobájához vezette, s a bölcs habozás nélkül belépett…”


Hát így kezdődik a Mahábhárata könyv, és aki szeretné a közeledő ünnepek éjszakáját átsírni, átizgulni vagy átdühöngeni, az javaslom, mihamarabb szereztessen be belőle a rokonaival egy példányt bármelyik nagyobb város utcáján, vagy NÁLAM 😊

Beavatás

Ma reggel volt egy kis rendhagyó programunk. Erről láthattok videót. Mini templomot avattunk, Srí Rádhá-Gókulananda Vrindávanai templomának emlékhelyét. Az eredeti templomról ITT található bővebb információ. Itt imádják többek között azt a Góvardhana sílát is, akibe bele olvadt Srí Csaitanja Maháprabhu ujjlenyomata.

Mahábhárata 89. rész

image

Draupadi, nővére érdekeit szem előtt tartva megpróbálta apját jobb belátásra bírni. A helyzet csak rosszabbra fordult. Rövid időn belül a városfalon kívül találta magát. Habár akaratlanul ugyan, de apját megsértett, mégis azt a lekicsinylő hozzáállást, melyet apja a nők felé tanúsított, igazságtalannak tartotta. Bizonyítani akart, s ebben épp az a titokzatos “idegen” lesz a segítségére, akivel a tónál búslakodva találkozott..

A sorozat eddig lefordított részei megtekinthetők a kővetkező linken: http://wp.me/P24BrV-1z0

Mahábhárata könyvek:
http://wp.me/P24BrV-1NW

Mahábhárata 88. rész

image

Az őt és apját ért sértések megtorlásáért áldozatokat bemutató Drupad a félistenek áldása gyanánt két lányt is kapott, kik jelenléte csak vereségére emlékeztetik. Lányai semmiféle megbecsülést nem kapnak tőle, mely önértékelésük szempontjából maga a kudarc.

A sorozat eddig lefordított részei megtekinthetők a kővetkező linken: http://wp.me/P24BrV-1z0

Mahábhárata könyvek:
http://wp.me/P24BrV-1NW

Mahábhárata könyvek

… Habár az óceán végtelenségéhez hasonlóan a Mahábhárata sorozat is nézőjét végtelen lelki élménnyel, izgalommal, örömmel és bölcsességel áldja meg, mint ahogy a legértékesebb kincsek is az óceán mélyen nyugszanak, úgy a Mahábhárata valódi kincseire is az arra vágyó a mű írásos formájában lelhet…

A sorozat fordítása közben többen érdeklődtek a Mahábhárata magyar nyelvű írásos anyaga iránt. Legutóbb magyarul kétféle terjedelemben is jelent meg Mahábhárata könyv, melynek okáról a szerző rövidebb kiadáshoz írt szavait idézném:
Eredetileg az volt a szándékom e könyv megírásával, hogy a Mahábhárata csodálatos történeteit és bölcsességét a lehető legszélesebb olvasóközönséggel ismertessem meg. Hatalmas műről van azonban szó (a Vjászadéva által írott szanszkrit szöveg százezer négysoros versszakból áll), s így első próbálkozásom eredménye egy vaskos kötet lett, amely – még azután is, hogy jelentősen le kellett csökkentenem az eredeti kézirat terjedelmét – mintegy ezer oldalra rúgott. A kötet megjelenése után úgy éreztem, hogy egyes olvasók szemében még ez az ezer oldal is kissé ijesztőnek hat, ezért elhatároztam, hogy újra átírom és még jobban lerövidítem. Így született meg az a változat, amit most a kezedben tartasz, kedves Olvasó.
      A Mahábhárata történetének vezérfonala, lerövidítve bár, de maradéktalanul megtalálható benne. A hosszabb változatban több részlet, s a fő cselekményt kiegészítő történet olvasható, míg a rövidebb kötetben csak néhányat érintek e melléktörténetek közül. Remélem, sikerült egy olyan könyvet létrehoznom, amelyet mindenki elolvashat, aki meg akar ismerkedni a Mahábhárata világával, s bízom benne, hogy (az eposz lenyűgöző történeteit megízlelve) kedvet kap majd a hosszabb verzió elolvasásához is.
A megkeresések kapcsán arra gondoltam, hogy karácsonyig egy rögtönzött csomagküldő szolgálattal személyesen is megpróbálok hozzájárulni az esetlegesen felmerülő vásárlási igények kielégítésében.

 A megrendelhető könyvek a következők:
-Mahábhárata (kemény kötésű részletesebb verzió): 7950 Ft

-Mahábhárata (puha kötésű tömörebb verzió): Jelenleg nincs raktáron. Az újabb kiadás megjelenése decemberben várható.

Ezenfelül megrendelhető még az eredeti százezer versből álló eposz közepéből kiemelt Bhagvad-gita. A könyv 700 szanszkrit versből, annak fordításából és magyarázatából áll, mely tartalmazza a Mahábháratában található valamennyi bölcsességek esszenciáját.
-Bhagavad-gíta (puha kötésű): 1950 Ft
-Bhagavad-gíta (kemény kötésű): 3950 Ft

A Mahábhárata történtét ismerők számára bizonyára feltűnt, hogy a sorozat alkotói munkájukhoz más forrásból is merítettek. A Rukmini hercegnőről szóló epizódok részletesebb leírása például az úgynevezett “Krisna könyv”-ben találhatók meg más számtalan izgalmas történettel együtt, melyek nagyobb perspektívából engednek betekinteni az 5000 évvel ezelőtti India mesésen gazdag anyagi és lelki életébe, valamint a Kuru birodalomal szövetséges illet rivális  királyságok világába.
Ebből a könyvből az idén csak néhány példány áll rendelkezésre.
-Krisna könyv (kemény kötésű): 5950 Ft

3 db-os szett rendelése esetén 10% kedvezmény
A szett tartalma: Mahábhárata (kemény kőtésű részletesebb verzió), Krisna könyv (kemény kötésű) és Bhagavad-gíta (puha kötésű) könyvek.

Ezen könyvküldő szolgálat pusztán önkéntes törekvés, a fent említett könyvek Krisna-völgy tulajdonát képezik, az árak adomány jellegűek, ezért számla iránti igényeket nem fogok tudni kielégíteni.
A könyvek házhozszállítása futárszolgálattal történik.
0-5 kg 890Ft
5,1-10kg 990Ft
Megrendeléseket a “pp@1108.cc” e-mail címre lehet küldeni névvel, postacímmel és telefonszámmal kiegészítve.

Élményekben gazdag olvasást!!!